Academic Calendar

MacEwan University 2024-2025 Academic Calendar

Academic Year Calendar Edition Terms Applicable Dates
2023 - 2024 (Current Academic Calendar) 2023 - 2024 Fall 2023, Winter 2024, Spring/Summer 2024 September 1, 2023 - August 31, 2024
2024 - 2025 (Next Academic Calendar) You are here. 2024 - 2025 Fall 2024, Winter 2025, Spring/Summer 2025 September 1, 2024 - August 31, 2025
MacEwan-Main